Hoppa till sidans innehåll

Handlingsplan mot sexuella trakasserier och mobbing


Nolltolerans för psykiskt och fysiskt våld

Med nolltolerans för psykiskt och fysiskt våld avses mobbning och kränkningar.

Mobbning

Mobbning är upprepade kränkande eller negativa handlingar mot en person. Den kan vara såväl fysisk som psykisk. Bästa sättet att förebygga mobbning är att vuxna agerar som föredömen och är uppmärksamma på att aktivt förebygga mobbning.
Föreningens mål är en verksamhet fri från mobbning och en plats som präglas av respekt och tolerans för den enskilda individen.
Alla ska bry sig och ingripa vid allt dåligt beteende och kränkande behandling allt ifrån suckar, miner, skratt, grovt språk, hot, mobbning via nätet och kommentarer till knuffar och våld samt smygfilmning.
Ridlärare, personal och andra vuxna i verksamheten ska arbeta förebyggande för att motverka mobbning. Såväl aktiva medlemmar som vuxna ska vara goda förebilder.
Styrelsen är ytterst ansvarig för en nolltolerans mot mobbning och kränkande handling men det vilar även ett tungt ansvar på ledare och på alla andra vuxna i föreningen att tillsammans verka för att mobbning inte uppstår.

Ansvarig/Handlingsplan

Styrelsen, men även övriga medlemmar, har ett gemensamt ansvar för att eventuella misstankar uppmärksammas. Som barn och ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och vara en förebild för ungdomarna.
Under teorilektion för samtliga pojkar och flickor i åldersgruppen 10-12 år kommer ridläraren att gå igenom ovanstående policy. Detta kommer ske minst en gång per år. Även när ridläraren går igenom s.k. horsemanship diskuteras ämnet mobbning.

Sexuella trakasserier och diskriminering pga. sexuell läggning

Följande definition är inspirerad av EU-kommissionens och JämO:s definitioner. Den är anpassad till idrottsrörelsens organisation och verksamhet.

Sexuella trakasserier betyder ovälkommet uppträdande av sexuell natur eller annat uppträdande grundat på kön eller sexuell läggning, som kränker flickor och pojkar, kvinnor och män, vilka är aktiva, ideellt arbetande eller anställda inom idrottsrörelsen.

Det viktigaste kännetecknet för sexuella trakasserier är att de är oönskade av den som utsätts för dem. Avgörande är den utsattas upplevelse, inte trakasserarens motiv.

Sexuella trakasserier kan vara av olika slag, fysiskt, verbalt eller icke-verbalt. Det kan vara fråga om t ex oönskad fysisk kontakt såsom onödig beröring av en annan persons kropp, ovälkomna och återkommande förslag eller påtryckningar, oönskad visning av pornografiska bilder och texter, visslingar, blickar eller gester som är anstötliga. Det kan också vara annat uppträdande eller yttranden som svärtar ner eller förlöjligar individen på grund av kön eller sexuell läggning.

Ingen ska behöva känna sig kränkt, trakasserad, diskriminerad eller känna obehag på grund av könstillhörighet eller sexuell läggning.


Ingen form av sexuella trakasserier eller diskriminering accepteras inom föreningen.

Åtgärder vid mobbing eller sexuella trakasserier

Den som blivit utsatt för mobbing eller sexuella trakasserier bör:

 • Markera att beteendet är oönskat genom att säga ifrån eller be någon vuxen säga ifrån.
 • Tala med någon i sin omgivning som man har förtroende för om vad som inträffat.
 • Skriva ner allt om det inträffade såsom datum, klockslag, vad som hände, eventuella vittnen och övrigt som kan vara av värde i situationen.

Om de berörda är föreningens medlemmar, tala med någon närstående person inom föreningen och/eller styrelsens ordförande.
Om någon av de berörda är anställd personal, rapportera till styrelsens ordförande.
Sexuella trakasserier av brottslig karaktär bör polisanmälas.

Åtgärder

Mobbing och sexuella trakasserier är några av de känsligaste problemen som kan uppstå på en arbetsplats eller inom en verksamhet, därför att företeelsen så nära berör den personliga integriteten. Det är viktigt ur allas synvinkel att trakasserierna upphör omgående.
Om trakasserierna inte upplevs och bedöms vara av allvarlig natur kan en informell lösning vara att föredra. Det kan i vissa fall ske enbart mellan de berörda eller genom ombud. Observera att det är den utsattes upplevelser som är avgörande och inte omgivningens tolkningar.
Två olika slags åtgärder kan göras; informell eller formell.

Informell åtgärd
Ett fungerande sätt att få trakasserierna att upphöra är att klart och tydligt klargöra att handlandet upplevs som ovälkommet eller kränkande.
Det bör beaktas att en rapport om sexuella trakasserier eller mobbning inte automatiskt leder till en formell anmälan mot den anklagade. Mottagaren av informationen har tystnadsplikt om inte annat önskas.

Formell åtgärd
Om den informella hanteringen inte leder till någon förändring eller om trakasserierna är av allvarlig natur bör formella åtgärder vidtas.
Anmälan görs av den utsatta eller genom ombud. Utredningen ska ske snabbt med respekt för både den utsatta eller anklagade personen. Den utsatta kan dra tillbaka sin anmälan.

 • I utredningen ska det ingå:
 • Båda parter blir hörda och få utveckla sina argumentationer och synpunkter
 • Uppgifter som lämnas ska skrivas ned för kontroll
 • Sekretess ska beaktas så att parternas personliga integritet skyddas
 • Namn och innehåll i anmälan får inte delges andra än dem som deltar i utredningen
 • Om den anmälde anses skyldig kan vissa sanktioner vidtas
 • Formella åtgärder bör alltid planmässigt följas upp under en tid. Detta för att garantera att trakasserierna upphört.
 • Om den anmälde är skyldig kan disciplinära åtgärder vidtagas såsom varning, omplacering, diskvalifikation, avstängning (ideella), uppsägning (anställda) eller polisanmälan.
Uppdaterad: 21 NOV 2018 20:26 Skribent: Ulrika Falk
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Heda RK - Ridsport
Kungsbro Gård 2
58577 Vreta Kloster

Kontakt:
Tel: 01360708, 0733641487
E-post: This is a mailto link

Se all info


Heda Ridklubb är ett "Schysst stall", mot sexuella trakasserier i hästnäringen.Olycksfallsförsäkring hos Folksam

Vi samverkar med SISU